Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6577 9d70 420
Reposted fromczajnikq czajnikq
2351 37e6 420
0824 c8d8 420
Reposted fromlouse louse viadonttrustme donttrustme
4145 5910 420
Reposted fromohnina ohnina
6441 62aa 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viadidlirnik didlirnik
5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viaosaki osaki
8244 ef84 420
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland viaenide enide
9212 ee8d 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
9091 fecd 420
4771 77db 420
9737 9c8b 420
5457 14b6 420
8401 2cfd 420
Overground by James Popsys / taken on iphone 6
Reposted fromlifeless lifeless viasesja sesja
5987 55bf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasesja sesja
5769 ef9c 420
Reposted fromweightless weightless
0886 6762 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaenide enide
5140 776e
Reposted frompadlock padlock viaenide enide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl